HSC xin được thông báo Dịch vụ Giao dịch qua Internet hiện đang được bảo trì

Please be informed that HSC Internet Trading Service is currently under maintenance

Thời gian bảo trì / The down time:

Sau thời gian trên nếu vẫn còn thông báo này, vui lòng bấm: Shift + F5

After the designated downtime, please press Shift + F5 in case you still see the warning notice